پیشنهاد ما این است که برای شروع با دوره های آموزشی پاکسازی ضمیرناخودآگاه شروع کنید و بعد از لمس معجزه در جهان درون و بیرونتان، دیگر آموزش هارا دنبال کنید.